QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA LẦN THỨ XXVII

 THÔNG TIN CÁC TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOẰNG HÓA (Tính đến tháng 6/2017)

TT

Tên trường học

Địa chỉ

CQG năm

Hiệu trưởng

Ghi chú

1

MN Hoằng Giang

Hoằng Giang, Hoằng Hóa, TH

 

Nguyễn Thị Duyên

 

2

MN Hoằng Xuân

Hoằng Xuân, Hoằng Hóa, TH

2013

Trần Thị Long

Mức đô 1

3

MN Hoằng Khánh

Hoằng Khánh, Hoằng Hóa, TH

2010

Trần Thị Ninh

Mức đô 1

4

MN Hoằng Phượng

Hoằng Phượng, Hoằng Hóa, TH

2012

Nguyễn Thị Sinh

Mức đô 1

5

MN Hoằng Phú

Hoằng Phú, Hoằng Hóa, TH

2003

Lê Thị Hương

Mức đô 1

6

MN Hoằng Quý

Hoằng Quý, Hoằng Hóa, TH

2006

Lê Thị Tình

Mức đô 1

7

MN Hoằng Kim

Hoằng Kim, Hoằng Hóa, TH

2003

Đỗ Thị Lan

Mức đô 1

8

MN Hoằng Trung

Hoằng Trung, Hoằng Hóa, TH

2014

Nguyễn Thị Hoè

Mức đô 1

9

MN Hoằng Sơn

Hoằng Sơn, Hoằng Hóa, TH

2015

Trần Thị Thoa

Mức đô 1

10

MN Hoằng Trinh

Hoằng Trinh, Hoằng Hóa, TH

2008

Nguyễn Thị Đào

Mức đô 1

11

MN Hoằng Lương

Hoằng Lương, Hoằng Hóa, TH

2014

Nguyễn Thị Xinh

Mức đô 1

12

MN Hoằng Xuyên

Hoằng Xuyên, Hoằng Hóa, TH

 

Doãn Thị Hạnh

 

13

MN Hoằng Cát

Hoằng Cát, Hoằng Hóa, TH

2014

Nguyễn Thị Tuyết

Mức đô 1

14

MN Hoằng Khê

Hoằng Khê, Hoằng Hóa, TH

 

Đào Thị Bình

 

15

MN Hoằng Quỳ

Hoằng Quỳ, Hoằng Hóa, TH

 

Hoàng Thị Thể

 

16

MN Hoằng  Hợp

Hoằng  Hợp, Hoằng Hóa, TH

2013

Tào Thị Nga

Mức đô 1

17

MN Hoằng Minh

Hoằng Minh, Hoằng Hóa, TH

2016

Trịnh Thị Tám

Mức đô 1

18

MN Hoằng Phúc

Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, TH

2007

Lê Thị Mai

Mức đô 1

19

MN Hoằng  Đức

Hoằng  Đức, Hoằng Hóa, TH

2006

Bùi Thị Huệ

Mức đô 1

20

MN Hoằng Hà

Hoằng Hà, Hoằng Hóa, TH

 

Lê Thị Xen

 

21

MN Hoằng Đạt

Hoằng Đạt, Hoằng Hóa, TH

2013

Vũ Thị Tám

Mức đô 1

22

MN Hoằng Đồng

Hoằng Đồng, Hoằng Hóa, TH

2005

Ng Thị Thanh Thuỷ

Mức đô 1

23

MN Hoằng Vinh

Hoằng Vinh, Hoằng Hóa, TH

2005

Lê Thị Hiển

Mức đô 1

24

MN Hoằng Thịnh

Hoằng Thịnh, Hoằng Hóa, TH

2005

Lê Thị Sơn

Mức đô 1

25

MN Hoằng Thái

Hoằng Thái, Hoằng Hóa, TH

 

Lê Thị Thanh

 

26

MN Hoằng Lộc

Hoằng Lộc, Hoằng Hóa, TH

2012

Lê Thị Mai

Mức đô 1

27

MN Hoằng Thành

Hoằng Thành, Hoằng Hóa, TH

2009

Lê Thị Nguyệt

Mức đô 1

28

MN Hoằng Trạch

Hoằng Trạch, Hoằng Hóa, TH

 

Đỗ Thị Thuý

 

29

MN Hoằng Phong

Hoằng Phong, Hoằng Hóa, TH

2010

 

Mức đô 1

30

MN Hoằng Lưu

Hoằng Lưu, Hoằng Hóa, TH

2016

Lương Thị Huệ

Mức đô 1

31

MN Hoằng Châu

Hoằng Châu, Hoằng Hóa, TH

2015

Cao Thị Phương

Mức đô 1

32

MN Hoằng Tân

Hoằng Tân, Hoằng Hóa, TH

2014

Nguyễn Thị Thu

Mức đô 1

33

MN Hoằng Thắng

Hoằng Thắng, Hoằng Hóa, TH

2014

Lê Thị Nhung

Mức đô 1

34

MN Hoằng Đạo

Hoằng Đạo, Hoằng Hóa, TH

2011

Chu Thị  Khuyên

Mức đô 1

35

MN Hoằng Tiến

Hoằng Tiến, Hoằng Hóa, TH

2010

Nguyễn Thị Thuận

Mức đô 1

36

MN Hoằng Yến

Hoằng Yến, Hoằng Hóa, TH

2010

Nguyễn Thị Thìn

Mức đô 1

37

MN Hoằng Hải

Hoằng Hải, Hoằng Hóa, TH

 

Nguyễn Thị Hường

 

38

MN Hoằng Trường

Hoằng Trường, Hoằng Hóa, TH

 

Trương Thị Minh

 

39

MN Hoằng Ngọc

Hoằng Ngọc, Hoằng Hóa, TH

2015

 

Mức đô 1

40

MN Hoằng Đông

Hoằng Đông, Hoằng Hóa, TH

2013

Phạm Thị Tám

Mức đô 1

41

MN Hoằng Thanh

Hoằng Thanh, Hoằng Hóa, TH

 

Phùng Thị Hạnh

 

42

MN Hoằng Phụ

Hoằng Phụ, Hoằng Hóa, TH

 

Cao Thị Hạnh

 

43

MN TT Bút Sơn

TT Bút Sơn, Hoằng Hóa, TH

2016

Lê Thị Diện

Mức đô 1

44

TH HoằngGiang

Hoằng Giang, Hoằng Hóa, TH

2014

Lê Văn Hùng

Mức độ2

45

TH HoằngXuân

Hoằng Xuân, Hoằng Hóa, TH

2016

Trần Việt Hà

Mức độ2

46

TH HoằngKhánh

Hoằng Khánh, Hoằng Hóa, TH

 

Lê Văn Đạo

 

47

TH HoằngPhượng

Hoằng Phượng, Hoằng Hóa, TH

2016

Trịnh Hồng Khanh

Mức độ2

48

TH HoằngPhú

Hoằng Phú, Hoằng Hóa, TH

2000

Cao Đức Tuân

Mức độ1

49

TH HoằngQuý

Hoằng Quý, Hoằng Hóa, TH

2015

Lê Đăng Vịnh

Mức độ2

50

TH HoằngKim

Hoằng Kim, Hoằng Hóa, TH

2016

Nguyễn Văn Thọ

Mức độ1

51

TH HoằngTrung

Hoằng Trung, Hoằng Hóa, TH

2012

Đào Duy Chuyên

Mức độ2

52

TH HoằngSơn

Hoằng Sơn, Hoằng Hóa, TH

2010

Nguyễn Thị Cúc

Mức độ1

53

TH HoằngTrinh

Hoằng Trinh, Hoằng Hóa, TH

2015

Đỗ Thị Năm

Mức độ2

54

TH HoằngLương

Hoằng Lương, Hoằng Hóa, TH

2005

Hoàng Văn Thượng

Mức độ1

55

TH HoằngXuyên

Hoằng Xuyên, Hoằng Hóa, TH

2014

Trịnh Danh Ngân

Mức độ1

56

TH HoằngCát

Hoằng Cát, Hoằng Hóa, TH

 

Lê Thị Đông

Mức độ

57

TH Hoằng Khê

Hoằng Khê, Hoằng Hóa, TH

2012

Hoàng Văn Tuyến

Mức độ1

58

TH HoằngQuỳ

Hoằng Quỳ, Hoằng Hóa, TH

2003

Nguyễn Trường Giang

Mức độ1

59

TH HoằngHợp

Hoằng  Hợp, Hoằng Hóa, TH

2016

Lê Thị Lan

Mức độ2

60

TH HoằngMinh

Hoằng Minh, Hoằng Hóa, TH

2010

Trịnh Thị Loan

Mức độ1

61

TH HoằngPhúc

Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, TH

2011

Hoàng Thị Liên

Mức độ2

62

 

 

 

 

 

63

TH HoằngHà

Hoằng Hà, Hoằng Hóa, TH

2008

Nguyễn Kim Huy

Mức độ1

64

TH HoằngĐạt

Hoằng Đạt, Hoằng Hóa, TH

2015

Nguyễn Thị Hoa

Mức độ2

65

TH HoằngĐồng

Hoằng Đồng, Hoằng Hóa, TH

2013

Lê Thị Ngọc Lan

Mức độ2

66

TH HoằngVinh

Hoằng Vinh, Hoằng Hóa, TH

2016

Nguyễn Thị Hoàn

Mức độ1

67

TH HoằngThịnh

Hoằng Thịnh, Hoằng Hóa, TH

2003

Lê Văn Tiến

Mức độ1

68

TH HoằngThái

Hoằng Thái, Hoằng Hóa, TH

2004

Lê Thị Yến

Mức độ2

69

Lê Mạnh Trinh

Hoằng Lộc, Hoằng Hóa, TH

2013

Nguyễn Anh Tuấn

Mức độ1

70

TH HoằngThành

Hoằng Thành, Hoằng Hóa, TH

2004

Trương Văn Lưu

Mức độ2

71

TH HoằngTrạch

Hoằng Trạch, Hoằng Hóa, TH

2011

Mai Trọng Thái

Mức độ2

72

TH HoằngPhong

Hoằng Phong, Hoằng Hóa, TH

2014

Bùi Khắc Hòa

Mức độ1

73

TH HoằngLưu

Hoằng Lưu, Hoằng Hóa, TH

2003

Lê Đức Minh

Mức độ1

74

TH HoằngChâu

Hoằng Châu, Hoằng Hóa, TH

2003

Nguyễn Thị Nhượng

Mức độ1

75

TH HoằngTân

Hoằng Tân, Hoằng Hóa, TH

2010

Lê Tuấn Dũng

Mức độ1

76

TH HoằngĐạo

Hoằng Đạo, Hoằng Hóa, TH

2000

Lê Thị Hoa

Mức độ1

77

TH HoằngThắng

Hoằng Thắng, Hoằng Hóa, TH

2004

Lương Xuân Vấn

Mức độ1

78

TH HoằngYến

Hoằng Yến, Hoằng Hóa, TH

2011

Phạm Thị Hoan

Mức độ2

79

TH HoằngTiến

Hoằng Tiến, Hoằng Hóa, TH

2012

Lê Công Quân

Mức độ2

80

TH HoằngHải

Hoằng Hải, Hoằng Hóa, TH

2013

Chu Thị Thành

Mức độ2

81

TH HoằngTrường

Hoằng Trường, Hoằng Hóa, TH

2011

Trần Thị Lan

Mức độ1

82

TH HoằngĐông

Hoằng Đông, Hoằng Hóa, TH

2008

Nhữ Thị Hiền

Mức độ1

83

TH HoằngThanh

Hoằng Thanh, Hoằng Hóa, TH

2015

Lê Văn Thuỵ

Mức độ1

84

TH HoằngNgọc

Hoằng Ngọc, Hoằng Hóa, TH

1999

Trần Thị Đềm

Mức độ1

85

TH HoằngPhụ

Hoằng Phụ, Hoằng Hóa, TH

2009

Nguyễn Sinh Sỹ

Mức độ1

86

TH Lê Tất Đắc

TT Bút Sơn, Hoằng Hóa, TH

2012

Trịnh Thị Hương

Mức độ2

87

TH Ngọc Đỉnh

Hoằng Hà, Hoằng Hóa, TH

2013

Nguyễn Duy Sơn

Mức độ1

88

THCS Hoằng Giang

Hoằng Giang, Hoằng Hóa, TH

2014

Cao Bát Khôi

 

89

THCS Hoằng Xuân

Hoằng Xuân, Hoằng Hóa, TH

2015

Lê Văn Ước

 

90

THCS Hoằng Khánh

Hoằng Khánh, Hoằng Hóa, TH

2012

Hoàng Văn Cầu

 

91

THCS Hoằng Phượng

Hoằng Phượng, Hoằng Hóa, TH

2010

Nguyễn Thanh Bình

 

92

THCS Hoằng Phú

Hoằng Phú, Hoằng Hóa, TH

2017

Lê Minh Thường

 

93

THCS Hoằng Quý

Hoằng Quý, Hoằng Hóa, TH

2010

Nguyễn Văn Cung

 

94

THCS Hoằng Kim

Hoằng Kim, Hoằng Hóa, TH

2012

Nguyễn Thị Thanh

 

95

THCS Hoằng Trung

Hoằng Trung, Hoằng Hóa, TH

2004

Lê Thị Mai

 

96

THCS Hoằng Sơn

Hoằng Sơn, Hoằng Hóa, TH

 

Nguyễn Cao Trãi

 

97

THCS Hoằng Trinh

Hoằng Trinh, Hoằng Hóa, TH

2002

  Ngọc Mạnh

 

98

THCS Hoằng Lương

Hoằng Lương, Hoằng Hóa, TH

2015

Trịnh Vĩnh Đức

 

99

THCS Hoằng Xuyên

Hoằng Xuyên, Hoằng Hóa, TH

 

Nguyễn Văn Việt

 

100

THCS Hoằng Cát

Hoằng Cát, Hoằng Hóa, TH

 

Lê Nhật Quang

 

101

THCS Hoằng Khê

Hoằng Khê, Hoằng Hóa, TH

 

Lê Quốc Ái

 

102

THCS Nguyễn Văn Trỗi

Hoằng Quỳ, Hoằng Hóa, TH

2002

Nguyễn Minh Hà

 

103

THCS Hoằng Hợp

Hoằng  Hợp, Hoằng Hóa, TH

2011

Mai Thị Hà

 

104

THCS Hoằng Minh

Hoằng Minh, Hoằng Hóa, TH

 

Nguyễn Thị Xuyến

 

105

THCS Hoằng Phúc

Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, TH

2013

Thiều Đình Tiến

 

106

TH&THCS Hoằng Đức

Hoằng  Đức, Hoằng Hóa, TH

2016

Lê Thị Bích Nga

 

107

THCS Hoằng Hà

Hoằng Hà, Hoằng Hóa, TH

 

Lê Đình Trung

 

108

THCS Hoằng Đạt

Hoằng Đạt, Hoằng Hóa, TH

2009

Nguyễn Công Chính

 

109

THCS Hoằng Đồng

Hoằng Đồng, Hoằng Hóa, TH

2010

Nguyễn Thị Liên

 

110

THCS Hoằng Vinh

Hoằng Vinh, Hoằng Hóa, TH

2006

Hoàng Ngọc Hải

 

111

THCS Hoằng Thịnh

Hoằng Thịnh, Hoằng Hóa, TH

2016

Lương Thị Hà

 

112

THCS Hoằng Thái

Hoằng Thái, Hoằng Hóa, TH

 

Nguyễn Văn Phương

 

113

THCS Tố Như

Hoằng Lộc, Hoằng Hóa, TH

2007

Phạm Thị Vân

 

114

THCS Hoằng Thành

Hoằng Thành, Hoằng Hóa, TH

 

Lê Thị Thúy

 

115

THCS Hoằng Trạch

Hoằng Trạch, Hoằng Hóa, TH

 

Lê Viết Chuyên

 

116

THCS Hoằng Phong

Hoằng Phong, Hoằng Hóa, TH

2021

Nguyễn Đức Lân

 

117

THCS Hoằng Lưu

Hoằng Lưu, Hoằng Hóa, TH

2017

Nguyễn Văn Hòa

 

118

THCS Hoằng Châu

Hoằng Châu, Hoằng Hóa, TH

 

Lê Sỹ Mạnh

 

119

THCS Hoằng Tân

Hoằng Tân, Hoằng Hóa, TH

2021

Trịnh Quốc Cần

 

120

THCS Hoằng Đạo

Hoằng Đạo, Hoằng Hóa, TH

2005

Phạm Thị Liên

 

121

THCS Hoằng Thắng

Hoằng Thắng, Hoằng Hóa, TH

2010

Tào Thị Loan

 

122

THCS Hoằng Yến

Hoằng Yến, Hoằng Hóa, TH

 

Hoàng Văn Hân

 

123

THCS Lê Quang Trường

Hoằng Tiến, Hoằng Hóa, TH

2014

Đỗ Đăng Sơn

 

124

THCS Hoằng Hải

Hoằng Hải, Hoằng Hóa, TH

 

Lê Tuấn Anh

 

125

THCS Hoằng Trường

Hoằng Trường, Hoằng Hóa, TH

2015

Cao Đức Mạnh

 

126

THCS Hoằng Đông

Hoằng Đông, Hoằng Hóa, TH

2014

Phạm Thị Hoa

 

127

THCS Hoằng Thanh

Hoằng Thanh, Hoằng Hóa, TH

 

Lữ Ngọc Thành

 

128

THCS Hoằng Ngọc

Hoằng Ngọc, Hoằng Hóa, TH

2012

Lê Thị Hoa

 

129

THCS Hoằng Phụ

Hoằng Phụ, Hoằng Hóa, TH

 

Lê Bá Lý

 

130

THCS Nhữ Bá Sỹ

TT Bút Sơn, Hoằng Hóa, TH

2012

Nguyễn Trọng Hoan

 

131

THPT Lương Đắc Bằng

TT Bút Sơn, Hoằng Hóa, TH

2008

Nguyễn Hữu Kỳ

 

132

THPT Hoằng Hóa 2

Hoằng Kim, Hoằng Hóa, TH

 

Nguyễn Văn Bát

 

133

THPT Hoằng Hóa 3

Hoằng Ngọc, Hoằng Hóa, TH

 

Lê Thanh Khiển

 

134

THPT Hoằng Hóa 4

Hoằng Thành, Hoằng Hóa, TH

 

Lê Xuân Ninh

 

135

THPT Lê Viết Tạo

Hoằng Đạo, Hoằng Hóa, TH

 

Bùi Khắc Hùng

 

136

THPT Lưu Đình Chất

Hoằng Quỳ, Hoằng Hóa, TH

 

Hoàng Thị Thúy

 

137

THPT Hoằng Hóa

Hoằng Ngọc, Hoằng Hóa, TH

 

Nguyễn Thị Hằng

 

138

TTGDTX&DN

Hoằng Đạo, Hoằng Hóa, TH

 

Nguyễn Văn Bài

 

 Nguồn: Phòng GD&ĐT huyện Hoằng Hóa

Truy cập
Hôm nay:
602
Hôm qua:
7882
Tuần này:
602
Tháng này:
175233
Tất cả:
5075612