Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
689
Hôm qua:
3809
Tuần này:
18123
Tháng này:
78604
Tất cả:
2888007

Hoằng Hóa: Nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn

Ngày 06/09/2019 16:54:33

Xác định công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng nhu cầu giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn, nên trong thời gian qua, UBND huyện luôn quan tâm chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính.

 Thực hiện công tác CCHC, những năm qua, UBND huyện và các xã, thị trấn đã thực hiện khá tốt 6 nội dung của Chương trình tổng thế CCHC nhà nước như: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách hành chính công và hiện đại hóa hành chính. Nhiều quy trình, thủ tục hành chính đã được UBND huyện chỉ đạo rà soát, đơn giản hóa tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và người dân trong việc giao dịch với cơ quan nhà nước. Chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính được quy định rõ ràng, khắc phục tình trạng chồng chéo về thẩm quyền, nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Thực hiện tốt việc đưa các thủ tục hành chính đã được cấp có thẩm quyền công bố vào thực hiện theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông tại bộ phận Tiếp nhận trả kết quả của huyện và 43 xã, thị trấn. Cùng với đó, công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức được quan tâm. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước được duy trì và phát huy nhiều tác dụng trong công tác quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước, tiết kiệm tối đa các chi phí văn phòng và tạo môi trường làm việc hiện đại; trong đó, các phòng chuyên môn tiếp tục duy trì và áp dụng tốt Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại UBND huyện và tại 14 xã, phấn đấu hết năm 2019, 43/43 xã, thị trấn áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO...
Thực hiện tốt các nội dung “4 tăng” (tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; công khai minh bạch; trách nhiệm trong thực thi công vụ; sự hài lòng của tổ chức, công dân); “2 giảm” (giảm thời gian giải quyết TTHC; giảm chi phí thực hiện TTHC); “3 không” (không phiền hà, sách nhiễu; không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá 1 lần trong quá trình thẩm tra, thẩm định, trình giải quyết công việc; không trễ hẹn); tăng cường triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. UBND huyện, các phòng, ngành chuyên môn, UBND các xã, thị trấn đã triển khai thực hiện theo kế hoạch và duy trì thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả UBND huyện và UBND các xã, thị trấn, đồng thời thực hiện tốt việc Quy định công khai kết quả giải quyết TTHC để nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức, đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Trong 9 tháng năm 2019: ở cấp huyện: số hồ sơ đã giải quyết trả đúng hạn và trước hạn là 9.318 hồ sơ đạt 95,7%; ở cấp xã: số hồ sơ đã giải quyết trả đúng hạn và trước hạn là 99.047 hồ sơ đạt 100%.
Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 115 ngày 18/10/2018 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước huyện Hoằng Hóa, đến nay, phần mềm quản lý văn bản đã triển khai thực hiện tại 100% các phòng, ban, các đơn vị trực thuộc và 43 xã, thị trấn. 100% số đơn vị kết nối, liên thông gửi nhận văn bản giữa UBND huyện với các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc, UBND các xã, thị trấn qua phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc; 100% các phòng, ban cấp huyện, UBND các xã, thị trấn đã sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc hàng ngày; chứng thư số chuyên dùng được triển khai thực hiện tại UBND huyện và 43/43 xã, thị trấn; hệ thống một cửa điện tử hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa huyện và 43 xã, thị trấn được triển khai thực hiện và hoạt động có hiệu quả; phần mềm theo dõi nhiệm vụ đã được triển khai áp dụng tại UBND huyện, tất cả các xã, thị trấn và phát huy hiệu quả trong việc cung cấp thông tin, phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp; trang thông tin điện tử của huyện, xã được triển khai thực hiện và đi vào hoạt động nề nếp và tạo thuận lợi cho việc gửi, tiếp nhận các văn bản chỉ đạo cũng như cập nhật thông tin tuyên truyền liên quan đến các hoạt động nổi bật của địa phương trong ngày hoặc trong tháng.
Cũng vừa qua, huyện đã tổ chức kiểm tra công tác CCHC năm 2019 tại 17 đơn vị, gồm xã Hoằng Phú, Hoằng Quý, Hoằng Kim, Hoằng Trung, Hoằng Sơn, Hoằng Cát, Hoằng Khê, Hoằng Hợp, Hoằng Đạt, Hoằng Đạo, Hoằng Vinh, Hoằng Thành, Hoằng Phong, Hoằng Lưu, Hoằng Đông, Hoằng Tiến và thị trấn Bút Sơn; qua kiểm tra đã kịp thời biểu dương những đơn vị tổ chức thực hiện tốt công tác CCHC như: Hoằng Cát, Hoằng Hợp, thị trấn Bút Sơn, Hoằng Sơn, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để các đơn vị được kiểm tra thực hiện tốt công tác CCHC trong thời gian tới.
Có thể nói công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện trong thời gian qua luôn được thực hiện tốt, mang lại hiệu quả thiết thực phù hợp với xu thế xây dựng nền hành chính hiện đại theo hướng công khai, minh bạch, đã góp phần tích cực trong việc giải quyết các công việc của các cơ quan, đơn vị, giảm bớt các thủ tục không cần thiết cũng như thời gian giải quyết công việc cho các tổ chức và công dân; việc tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông đã được quan tâm thực hiện và có nhiều chuyển biến tích cực, số hồ sơ tồn đọng, hồ sơ quá hạn giảm; không có tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết TTHC. Tuy nhiên, công tác CCHC trên địa bàn huyện còn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế như: công tác tuyên truyền, phố biến các chủ trương, nghị quyết của Đảnh, chính sách pháp luận của nhà nước về CCHC ở một số đơn vị còn hình thức, hiệu quả chưa đạt yêu cầu đề ra; việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, cơ sở vật chất, trang thiết bị trong CCHC tại bộ phận một cửa cấp huyện và ở một số xã còn gặp nhiều khó khăn; hệ thống thư điện tử, hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc ở cấp xã chưa thực sự khai thác hết những tính năng của các hệ thống phần mềm.vv..
Do đó, trong thời gian tới, huyện Hoằng Hóa tiếp tục nỗ lực, tập trung chỉ đạo công tác cải cách hành chính, thực hiện tốt công tác cải cách thể chế, đặc biệt trong công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức về chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức công vụ, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức, cá nhân trong giải quyết các thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục hành chính về đất đai, xây dựng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ từ huyện đến cơ sở./.
Phương Trang – Đài TT Hoằng Hóa

Hoằng Hóa: Nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn

Đăng lúc: 06/09/2019 16:54:33 (GMT+7)

Xác định công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng nhu cầu giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn, nên trong thời gian qua, UBND huyện luôn quan tâm chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính.

 Thực hiện công tác CCHC, những năm qua, UBND huyện và các xã, thị trấn đã thực hiện khá tốt 6 nội dung của Chương trình tổng thế CCHC nhà nước như: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách hành chính công và hiện đại hóa hành chính. Nhiều quy trình, thủ tục hành chính đã được UBND huyện chỉ đạo rà soát, đơn giản hóa tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và người dân trong việc giao dịch với cơ quan nhà nước. Chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính được quy định rõ ràng, khắc phục tình trạng chồng chéo về thẩm quyền, nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Thực hiện tốt việc đưa các thủ tục hành chính đã được cấp có thẩm quyền công bố vào thực hiện theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông tại bộ phận Tiếp nhận trả kết quả của huyện và 43 xã, thị trấn. Cùng với đó, công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức được quan tâm. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước được duy trì và phát huy nhiều tác dụng trong công tác quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước, tiết kiệm tối đa các chi phí văn phòng và tạo môi trường làm việc hiện đại; trong đó, các phòng chuyên môn tiếp tục duy trì và áp dụng tốt Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại UBND huyện và tại 14 xã, phấn đấu hết năm 2019, 43/43 xã, thị trấn áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO...
Thực hiện tốt các nội dung “4 tăng” (tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; công khai minh bạch; trách nhiệm trong thực thi công vụ; sự hài lòng của tổ chức, công dân); “2 giảm” (giảm thời gian giải quyết TTHC; giảm chi phí thực hiện TTHC); “3 không” (không phiền hà, sách nhiễu; không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá 1 lần trong quá trình thẩm tra, thẩm định, trình giải quyết công việc; không trễ hẹn); tăng cường triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. UBND huyện, các phòng, ngành chuyên môn, UBND các xã, thị trấn đã triển khai thực hiện theo kế hoạch và duy trì thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả UBND huyện và UBND các xã, thị trấn, đồng thời thực hiện tốt việc Quy định công khai kết quả giải quyết TTHC để nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức, đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Trong 9 tháng năm 2019: ở cấp huyện: số hồ sơ đã giải quyết trả đúng hạn và trước hạn là 9.318 hồ sơ đạt 95,7%; ở cấp xã: số hồ sơ đã giải quyết trả đúng hạn và trước hạn là 99.047 hồ sơ đạt 100%.
Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 115 ngày 18/10/2018 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước huyện Hoằng Hóa, đến nay, phần mềm quản lý văn bản đã triển khai thực hiện tại 100% các phòng, ban, các đơn vị trực thuộc và 43 xã, thị trấn. 100% số đơn vị kết nối, liên thông gửi nhận văn bản giữa UBND huyện với các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc, UBND các xã, thị trấn qua phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc; 100% các phòng, ban cấp huyện, UBND các xã, thị trấn đã sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc hàng ngày; chứng thư số chuyên dùng được triển khai thực hiện tại UBND huyện và 43/43 xã, thị trấn; hệ thống một cửa điện tử hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa huyện và 43 xã, thị trấn được triển khai thực hiện và hoạt động có hiệu quả; phần mềm theo dõi nhiệm vụ đã được triển khai áp dụng tại UBND huyện, tất cả các xã, thị trấn và phát huy hiệu quả trong việc cung cấp thông tin, phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp; trang thông tin điện tử của huyện, xã được triển khai thực hiện và đi vào hoạt động nề nếp và tạo thuận lợi cho việc gửi, tiếp nhận các văn bản chỉ đạo cũng như cập nhật thông tin tuyên truyền liên quan đến các hoạt động nổi bật của địa phương trong ngày hoặc trong tháng.
Cũng vừa qua, huyện đã tổ chức kiểm tra công tác CCHC năm 2019 tại 17 đơn vị, gồm xã Hoằng Phú, Hoằng Quý, Hoằng Kim, Hoằng Trung, Hoằng Sơn, Hoằng Cát, Hoằng Khê, Hoằng Hợp, Hoằng Đạt, Hoằng Đạo, Hoằng Vinh, Hoằng Thành, Hoằng Phong, Hoằng Lưu, Hoằng Đông, Hoằng Tiến và thị trấn Bút Sơn; qua kiểm tra đã kịp thời biểu dương những đơn vị tổ chức thực hiện tốt công tác CCHC như: Hoằng Cát, Hoằng Hợp, thị trấn Bút Sơn, Hoằng Sơn, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để các đơn vị được kiểm tra thực hiện tốt công tác CCHC trong thời gian tới.
Có thể nói công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện trong thời gian qua luôn được thực hiện tốt, mang lại hiệu quả thiết thực phù hợp với xu thế xây dựng nền hành chính hiện đại theo hướng công khai, minh bạch, đã góp phần tích cực trong việc giải quyết các công việc của các cơ quan, đơn vị, giảm bớt các thủ tục không cần thiết cũng như thời gian giải quyết công việc cho các tổ chức và công dân; việc tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông đã được quan tâm thực hiện và có nhiều chuyển biến tích cực, số hồ sơ tồn đọng, hồ sơ quá hạn giảm; không có tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết TTHC. Tuy nhiên, công tác CCHC trên địa bàn huyện còn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế như: công tác tuyên truyền, phố biến các chủ trương, nghị quyết của Đảnh, chính sách pháp luận của nhà nước về CCHC ở một số đơn vị còn hình thức, hiệu quả chưa đạt yêu cầu đề ra; việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, cơ sở vật chất, trang thiết bị trong CCHC tại bộ phận một cửa cấp huyện và ở một số xã còn gặp nhiều khó khăn; hệ thống thư điện tử, hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc ở cấp xã chưa thực sự khai thác hết những tính năng của các hệ thống phần mềm.vv..
Do đó, trong thời gian tới, huyện Hoằng Hóa tiếp tục nỗ lực, tập trung chỉ đạo công tác cải cách hành chính, thực hiện tốt công tác cải cách thể chế, đặc biệt trong công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức về chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức công vụ, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức, cá nhân trong giải quyết các thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục hành chính về đất đai, xây dựng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ từ huyện đến cơ sở./.
Phương Trang – Đài TT Hoằng Hóa

Chương trình công tác của UBND

CÔNG KHAI KẾT QUẢ TTHC

Tin nội bộ

Tin nội bộ

Xem thêm